Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem aplikacji ProfiAuto

 I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1         Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin") określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej ProfiAuto ,,przeznaczonej do uruchamiania na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym iOS lub Android (dalej: „Aplikacja").

1.2         Regulamin niniejszy jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1030).

1.3         Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także Usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest spółka Moto-Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000025700, mająca nadany NIP 9542022592, której kapitał zakładowy wynosi 4.006.000,00 zł (dalej: „Operator").

1.4         Użytkownikiem Aplikacji (dalej: „Użytkownik lub Użytkownicy”) jest każdy Użytkownik, o jakim mowa w pkt. 1.5, korzystający z Aplikacji za pośrednictwem Internetu poprzez komputer, telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie umożliwiające bieżące przeglądanie zasobów Aplikacji.

1.5         Użytkownikiem Aplikacji może być każdy zgłaszający naprawę samochodową na warunkach wynikających z Regulaminu, warsztatowi należącemu do sieci ProfiAuto Serwis.

1.6         Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:

a)    umożliwieniu znalezienia serwisu samochodowego w okolicy;

b)    umożliwieniu umówienia się na wizytę serwisową lub naprawę pojazdu w serwisie samochodowym;

c)    przekazywaniu Operatorowi danych technicznych pojazdu oraz informacji o jego ewentualnych niesprawnościach;

d)    oferowaniu usług i promocji tematycznych Organizatora;

e)    geolokalizacji pojazdu.

1.7         W przypadku skorzystania przez Użytkownika w wybranym przez niego serwisie samochodowym z usług serwisowych, o których mowa w pkt. 1.6, zaakceptowanie w Aplikacji ceny usługi jest wiążące dla obu stron.

1.8         Aplikację można pobrać korzystając ze sklepu internetowego:

a)    App Store (dla systemu iOS),

b)    Google Play (dla systemu Android).

1.9         Pobranie Aplikacji ze sklepu, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług, jest bezpłatne.

1.10      Korzystając z Aplikacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1.11      Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych z dostawcami usług telekomunikacyjnych lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych do korzystania z Aplikacji.

1.12      Wszelkie prawa do Aplikacji oraz do udostępnianych treści w całości i we fragmentach, w szczególności elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych, logotypów, znaków towarowych, oraz elementów aplikacji programistycznych, generujących i obsługujących Aplikację, są zastrzeżone dla Operatora.

1.13      Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

 

II.    WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

2.1         Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją ze sklepu wskazanego w pkt. 1.8 a) – c) i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.

2.2         Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

a)    dla wersji aplikacji pobranej z App Store - iOS w wersji minimum 9.0,

b)    dla wersji aplikacji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum 5.0.

2.3         Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane wyżej, stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższe nie dotyczy urządzeń mobilnych, na których Aplikacja preinstalowana była fabrycznie, na co Operator wyraził zgodę.

2.4         Użytkownik Aplikacji ProfiAuto rejestrując się w systemie zgadza się na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym również danych o pojeździe, takich jak:

a)    imię i nazwisko;

b)    numer telefonu;

c)    adres poczty elektronicznej;

d)    numer rejestracyjny samochodu;

e)    numer VIN samochodu;

f)     marka i model samochodu;

g)    dane techniczne silnika (pojemność, moc) i rodzaj paliwa;

h)    dane techniczne opon (opis, szerokość, sezon).

2.5         Użytkownik ma możliwość wprowadzenia danych, o których mowa w pkt. 2.4 d) - f) za pośrednictwem Aplikacji kodem AZTEC (dalej QR) znajdującym się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

2.6         Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:

a)    aktywne połączenie internetowe,

b)    aktywna usługa GPS.

 

III.    OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

3.1         Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

3.2         Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

a)    korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,

b)    korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,

c)    korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

3.3         Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

 

IV.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

4.1         Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania, nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

4.2         Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z Aplikacji, w tym w szczególności za:

a)    szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,

b)    szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji;

c)    usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.

4.3         Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.

4.4         Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

4.5         Operator nie ponosi odpowiedzialności w razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi serwisowej serwisu samochodowego.

4.6         Operator nie ponosi odpowiedzialności względem serwisu samochodowego za nieuiszczenie opłaty za wykonaną usługę serwisową przez Użytkownika Aplikacji.

4.7         Operator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie transakcji płatniczej dokonywanej za pośrednictwem współpracującego z operatorem systemu e-płatności.

 

V.    ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

5.1         Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

5.2         W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, a w szczególności jego dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania lub uniemożliwić korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

5.3         Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

 

VI.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1         Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Moto-Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, 41-506, ul. Niedźwiedziniec 10.

6.2         Moto-Profil udostępnia dane osobowe Użytkowników tylko podmiotom uprawnionym.

6.3         Moto-Profil zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom  korzystanie z praw przysługujących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1), w szczególności z prawa:

a)    wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,

b)    ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,

c)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa na jej legalność przy wyrażeniu zgody,

d)    przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych,

e)    złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4         Dane osobowe zbierane są przez Moto-Profil w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Aplikacji.  Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoby dokonujące rejestracji spełniają warunki wymagane przez Regulamin i inne przepisy prawa.

6.5         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie uniemożliwia jednak skorzystanie z Aplikacji.

 

VII.    REKLAMACJE

7.1         Wszelkie reklamacje związane z działaniem Aplikacji, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej: usługi@profiauto.pl.

7.2         Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji.

7.3         W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika, o ich  uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża czas rozpatrywania reklamacji.

 

VIII.    ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

8.1         Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.

8.2         W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie wykonywania naprawy zgodnie z otwartym zgłoszeniem, Użytkownik zamykając zgłoszenie dokonuje akceptacji nowego Regulaminu.

8.3         Operator zapewnia dostęp do Regulaminu na stronie internetowej www.profiauto.pl oraz bezpośrednio w Aplikacji.

 

IX.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1         W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.2         Zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w aplikacjach ProfiAuto można  kierować także pod adres e-mail iod@moto-profil.pl

9.3         Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

 

Regulamin świadczenia usług
za pośrednictwem aplikacji ProfiAuto Manager

 I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1         Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin") określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej ProfiAuto Manager przeznaczonej do uruchamiania na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym iOS lub Android (dalej: „Aplikacja").

1.2         Regulamin niniejszy jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1219).

1.3         Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest spółka Moto-Profil Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000025700 mająca nadany NIP 9542022592, której kapitał zakładowy wynosi 4.006.000,00zł (dalej: „Operator").

1.4         Użytkownikiem Aplikacji (dalej: „Użytkownik lub Użytkownicy”) jest każdy, korzystający z Aplikacji za pośrednictwem Internetu poprzez komputer, telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie umożliwiające bieżące przeglądanie zasobów Aplikacji.

1.5         Aplikacja ProfiAuto Manager przeznaczona jest wyłącznie dla Użytkowników należących do sieci ProfiAuto Serwis.

1.6         Aplikacja komunikuje się z Aplikacją ProfiAuto, która jest przeznaczona dla Użytkowników zlecających naprawę samochodu.

1.7         Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:

a)    oferowaniu usług serwisu samochodowego będącego Użytkownikiem  ProfiAuto Manager w wybranej lokalizacji dla Użytkowników Aplikacji ProfiAuto;

b)    umożliwieniu umówienia się przez  Użytkowników Aplikacji ProfiAuto na wizytę serwisową lub naprawę pojazdu w serwisie samochodowym;

c)    przekazywaniu Operatorowi danych technicznych pojazdu oraz informacji o jego ewentualnych niesprawnościach;

d)    dostępie do kalendarza napraw serwisu samochodowego,

e)    oferowaniu usługi fakturowania dla potrzeb klientów w aplikacji;

f)     geolokalizacji tego serwisu samochodowego.

1.8         W przypadku skorzystania w wybranym serwisie z usług serwisowych, o których mowa wyżej zaakceptowanie w Aplikacji ceny usługi jest wiążące dla obu stron.

1.9         Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:

a)    App Store (dla systemu iOS),

b)    Google Play (dla systemu Android),

1.10      Pobranie Aplikacji z w/w sklepów, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług, jest bezpłatne.

1.11      Korzystając z Aplikacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1.12      Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji obciążają użytkownika, stosownie do umów zawartych z dostawcami usług telekomunikacyjnych lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji.

1.13      Wszelkie prawa do Aplikacji oraz do udostępnianych treści w całości i we fragmentach, w szczególności elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych, logotypów, znaków towarowych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Aplikację, są zastrzeżone dla Operatora.

1.14      Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

 

II.    WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

2.1         Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.

2.2         Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

a)    dla wersji aplikacji pobranej z App Store - iOS w wersji minimum 9.0,

b)    dla wersji aplikacji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum 5.0,

2.3         Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w punkcie 1.9 stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższe nie dotyczy urządzeń mobilnych, na których aplikacja preinstalowana była fabrycznie, a Operator wyraził na to zgodę.

2.4         Użytkownik Aplikacji ProfiAuto Manager logując się pierwszy raz w systemie zgadza się na przekazanie i przetwarzanie danych w tym osobowych, takich jak:

a)    nazwa prowadzonego serwisu pod jaką zarejestrowany jest Użytkownik;

b)    NIP

c)    numer telefonu;

d)    adres e-mail;

e)    adres punktu serwisowego;

f)     godziny otwarcia serwisu samochodowego;

g)    udogodnienia  w serwisie;

h)    wizerunek osób na zdjęciach, w przypadku ich dodania do aplikacji; 

i)     oferowane usługi przez serwis.

2.5         Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:

a)    aktywne połączenie internetowe,

b)    aktywna usługa GPS.

 

III.    OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

3.1         Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

3.2         Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

a)    korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,

b)    korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,

c)    korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

3.3         Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

 

IV.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

4.1         Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania,  nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

4.2         Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji, w tym w szczególności za:

a)    szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,

b)    szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji;

c)    usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.

4.3         Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.

4.4         Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

4.5         Operator nie ponosi odpowiedzialności w razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi serwisowej przez serwis samochodowy.

4.6         Operator nie ponosi odpowiedzialności względem serwisu samochodowego za nieuiszczenie opłaty za wykonaną usługę serwisową przez Użytkownika Aplikacji.

4.7         Operator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie transakcji płatniczej dokonywanej za pośrednictwem współpracującego z operatorem systemu e-płatności.

 

V.    ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

5.1         Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

5.2         W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, a w szczególności jego dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania lub uniemożliwić korzystanie przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

5.3         Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

 

VI.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1         Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Moto-Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, 41-506, ul. Niedźwiedziniec 10.

6.2         Moto-Profil udostępnia dane osobowe Użytkowników tylko podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów lub zgodnie z wyrażoną zgodą Użytkownika.

6.3         Moto-Profil zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom korzystanie przysługujących im praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1), w szczególności z prawa:

a)    wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,

b)    ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,

c)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa na jej legalność przy wyrażeniu zgody,

d)    przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych,

e)    złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

6.4         Dane osobowe zbierane są przez Moto-Profil w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z Aplikacji.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich nie podanie uniemożliwia jednak skorzystanie z Aplikacji.

6.5         Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

VII.    REKLAMACJE

7.1         Wszelkie reklamacje związane z działaniem Aplikacji, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej usługi@profiauto.pl.

7.2         Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji.

7.3         W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o  ich uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża czas  rozpatrywania reklamacji.

 

VIII.    ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

8.1         Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.

8.2         W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie wykonywania naprawy zgodnie z otwartym zgłoszeniem, Użytkownik zamykając zgłoszenie dokonuje akceptacji nowego Regulaminu.

8.3         Operator zapewnia dostęp do Regulaminu bezpośrednio w Aplikacji.

 

IX.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1         W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.2         Zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w aplikacjach ProfiAuto można kierować także pod adres e-mail:  iod@moto-profil.pl

9.3         Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych o użytkownikach w Aplikacjach ProfiAuto (dalej: Aplikacja lub Aplikacje) przez Moto-Profil Sp. z o.o., z siedzibą w Chorzowie przy ul. Niedźwiedziniec 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000025700, NIP 9542022592 (dalej: Organizator).

 

II.    POLITYKA PRYWATNOŚCI NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA

Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane na podstawie:

2.1.    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2.2.    Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1219).

 

III.    SŁOWNIK POJĘĆ

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

Dane statystyczne – wszelkie informacje dotyczące niezidentyfikowanej osoby fizycznej lub innego podmiotu;

Kody QR,  inaczej kody AZTEC – kwadratowe kody graficzne zawierające zakodowane znaki literowe umożliwiające ich odczytanie, za pośrednictwem Aplikacji istnieje możliwość odczytania danych samochodu z dowodu rejestracyjnego Użytkownika Aplikacji;

Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;

Pliki Cookies dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach  końcowych,  za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze stron internetowych;

Użytkownik – każda osoba, korzystająca z aplikacji za pośrednictwem Internetu poprzez urządzenie mobilne zgodne z wymogami technicznymi Regulaminów wskazanych w podpunkcie 4.2.

 

IV.    ZAKRES ZBIERANIA ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH

Polityka Prywatności  ma zastosowanie w stosunku do:

4.1.    Danych  geolokalizacji, w zakresie rozpoznawania położenia geograficznego warsztatów samochodowych należących do sieci ProfiAuto Serwis.

4.2.    Danych osobowych zbieranych przy rejestracji lub wysyłaniu zgłoszeń zgodnie z:

a)    Regulaminem świadczenia usług za pośrednictwem aplikacji ProfiAuto Manager;

b)    Regulaminem świadczenia usług za pośrednictwem aplikacji ProfiAuto.

4.3.    Utożsamianych za pośrednictwem plików cookies identyfikatorów użytkowników sesji oraz wizyt. Pliki cookies wykorzystywane są przez Google Analytics (dodatkowe informacje  w tym zakresie dostępne są pod adresem  https://analytics.googleblog.com/2016/08/google-analytics-adopts-privacy-shield.html).

 

V.    GROMADZENIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH

5.1     Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w Aplikacjach jest Organizator - Moto-Profil Sp. z o.o.

5.2     W przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od Użytkowników Aplikacji, Użytkownicy zobligowani są do złożenia oświadczenia w przedmiocie wyrażenia/niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Podane przez użytkownika dane osobowe, na których przetwarzanie została wyrażona zgoda, będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie i celu, jaki zgoda obejmowała lub w celu zgodnym z RODO. Podanie przy rejestracji danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umów i współpracy z Moto-Profil.

5.3     Wyrażone zgody na wskazany cel (handlowy lub marketingowy) można cofnąć w każdym momencie w aplikacji. cofnięcie zgody nie wpływa na jej legalność przy składaniu wyrażenia zgody. 

5.4     Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach dozwolonych prawem.

5.5     Dane statystyczne mogą być upubliczniane wyłącznie w formie anonimowych zbiorczych zestawień dotyczących w szczególności liczby odwiedzających/pobierających Aplikacje.

 

VI.     USUWANIE APLIKACJI Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH

6.1     Użytkownik, który decyduje się na zainstalowanie jednej z Aplikacji jest informowany o zasadach bezpieczeństwa oraz o sposobie funkcjonowania Aplikacji. Instalacja dokonywana jest wyłącznie za zgodą Użytkownika.

6.2     Użytkownik może w każdym momencie dokonać deinstalacji Aplikacji z urządzenie mobilnego. W celu deinstalacji Aplikacji z urządzenia końcowego, Użytkownik winien postępować zgodnie z zaleceniami producenta oprogramowania, w którym działa jego urządzenie mobilne.

 

VII.    ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU UŻYTKOWNIKA

7.1.    Użytkownik Aplikacji powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które mają dostęp do Internetu. Urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową „firewall”.

7.2.    Zaleca się włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych (narzędzi), które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod instytucję lub dany podmiot gospodarczy.

7.3.    Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach e-mail, których Użytkownik się nie spodziewał, np. od nieznanych nadawców. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z nadawcą wiadomości, np. telefonicznie.

7.4.    Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.

7.5.    Użytkownik Aplikacji korzystający z domowej sieci Wi-Fi powinien ustawić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie, np. WPA2.

 

VIII.    KONTAKT

Pytania i uwagi odnośnie:

-      zasad Polityki Prywatności należy kierować na adres:
Moto-Profil sp. z o.o. ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów,

-      przetwarzania danych osobowych w aplikacjach ProfiAuto można kierować także pod adres e-mail:
iod@moto-profil.pl