REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI PROFIAUTO

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług pośrednictwa przez spółkę Moto Flota sp. z o.o. oraz zasady korzystania z aplikacji mobilnej ProfiAuto.

Warunkiem skorzystania z usług pośrednictwa świadczonych przez spółkę Moto Flota sp. z o.o. jest wyrażenie zgody na wystawienie przez spółkę faktury sprzedaży.

I.DEFINICJE.

1. Aplikacja ProfiAuto – oprogramowanie będące własnością spółki Moto-Profil sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z Usług, zwana w dalszej części Regulaminu Aplikacją.

2. Cena końcowa Usługi serwisowej – ostateczna cena wykonania Usługi serwisowej ustalona pomiędzy Serwisem samochodowym, a Użytkownikiem.

3. Flotowe Centrum Operacyjne (FCO) – jednostka organizacyjna spółki Moto Flota sp. z o.o., zajmująca się kompleksową obsługą Użytkownika związaną z organizacją i przebiegiem procesu Usługi. FCO dostępne jest dla Użytkownika w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00 pod numerem telefonu +48 32 4324747 lub pod adresem e-mail aplikacja@profiauto.pl.

4. Karta – karta płatnicza Użytkownika wydana w ramach systemów Międzynarodowych Organizacji Płatniczych (organizacja Visa International i Organizacja MasterCard International lub inne, zrzeszające instytucje obsługujące akceptantów, dokonujące wzajemnych autoryzacji i rozliczeń transakcji), obsługiwana przez Spółkę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie w ramach metod płatności dostępnych w Aplikacji w zakresie kanałów dostępu, których administratorem lub właścicielem jest Spółka Blue Media S.A.

5. Kod AZTEC (QR) – kwadratowy kod graficzny znajdujący się na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego pojazdu (pod numerem karty pojazdu), po zeskanowaniu którego (z wykorzystaniem aplikacji), dane pojazdu takie jak numer VIN pojazdu, marka i model pojazdu, dane techniczne, silnik, zapisywane zostają w danych pojazdu konta Użytkownika Aplikacji.

6. Konsultant Flotowego Centrum Operacyjnego (FCO) – pracownik FCO dedykowany do obsługi Użytkownika.

7. Moto Flota sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000314486, NIP: 6342694144, kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł.

8. Operator – właściciel Aplikacji, Moto-Profil spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000025700, NIP: 9542022592, kapitał zakładowy 4 006 000,00 zł.

9. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług pośrednictwa z wykorzystaniem Aplikacji.

10. Rejestracja Użytkownika – proces rejestracji danych Użytkownika w Aplikacji po jej zainstalowaniu na Urządzeniu mobilnym.

11. Serwis samochodowy – warsztat samochodowy zrzeszony w sieci ProfiAuto Serwis.

12. Sklep internetowy – prowadzony przez App Store (dla systemu iOS), Google Play (dla systemu Android).

a) App Store – platforma dystrybucji cyfrowej z aplikacjami dla iPada, iPhone’a oraz iPoda touch, stworzona przez Apple Inc. Z siedzibą w Cupertino, Kalifornia, USA.

b) Google Play – internetowy sklep Google z aplikacjami, grami, muzyką, filmami i programami TV. Operatorem sklepu jest spółka Google Inc. Z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA.

13. Usługi – usługi pośrednictwa świadczone przez spółkę Moto Flota na rzecz Użytkownika przy wykorzystaniu Aplikacji, w celu zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem samochodowym na wykonanie usług serwisowych przez Serwis.

14. Usługi serwisowe – usługi polegające na naprawie, przeglądzie, lub innych czynnościach związanych z bieżącą eksploatacją albo obsługą techniczną samochodu.

15. Transakcja – transakcja bezgotówkowa obejmująca płatność za Usługi serwisowe świadczone przy wykorzystaniu Aplikacji.

16. Usługodawca – Moto Flota spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

17. Urządzenie mobilne – urządzenie przenośne, pozostające w dyspozycji Użytkownika (telefon komórkowy, smartphone, tablet, palmtop lub inne urządzenie umożliwiające bieżące przeglądanie zasobów Aplikacji), pozwalające na korzystanie z Aplikacji i z nią kompatybilne.

18. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nie prowadząca działalności gospodarczej oraz osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jeżeli skorzystanie przez nią z „usługi” lub „usługi serwisowej” nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, korzystająca z Aplikacji za pośrednictwem Internetu poprzez Urządzenie mobilne, zgodnie z wymogami technicznymi.

19. Właściciel Aplikacji – Operator, Moto-Profil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Aplikacja dostępna jest do pobrania przez Sklep internetowy.

2. W przypadku wprowadzenia nowej wersji Aplikacji, Użytkownik zostanie poinformowany o możliwości pobrania oraz zainstalowania nowej wersji Aplikacji. W przypadku pobrania i zainstalowania nowej wersji Aplikacji postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

3. Właściciel Aplikacji udostępnia Aplikację do pobrania i korzystania bez dodatkowych opłat.

4. Korzystając z Aplikacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji obciążają Użytkownika stosownie do umów zawartych z dostawcami usług telekomunikacyjnych lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych do korzystania z Aplikacji.

6. Wszelkie prawa do Aplikacji oraz jej elementów, a także układu i kompozycji tych elementów przysługują Właścicielowi Aplikacji.

7. Właściciel Aplikacji w ramach odrębnie zawartej umowy udostępnił Moto Flota sp. z o.o. Aplikację do korzystania w celu zapewnienia użytkownikom wysokiej jakości Usług.

8. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

III.WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU.

1. Niezbędne wymagania techniczne obejmują:

a) wykorzystanie aktualnej wersji Aplikacji zainstalowanej i poprawnie skonfigurowanej na Urządzeniu mobilnym, umożliwiającej korzystanie z danego Sklepu internetowego:

dla wersji pobranej z App Store - iOS w wersji minimum 12.

dla wersji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum 8.

b) aktualnie i poprawnie skonfigurowaną na Urządzeniu mobilnym usługę transmisji danych, udostępnioną przez operatora telekomunikacyjnego oraz uaktywnioną na Urządzeniu mobilnym,

c) dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Użytkownik Aplikacji rejestrując się w systemie zgadza się na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych (w tym również danych pojazdu) takich jak:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania lub adres prowadzonej działalności gospodarczej,

c) numer NIP (dla osób prowadzących działalność gospodarczą),

d) numer telefonu,

e) adres poczty elektronicznej,

f) numer rejestracyjny pojazdu,

g) numer VIN pojazdu,

h) marka i model pojazdu,

i) dane techniczne silnika.

3. Dane wymienione w pkt 2. powyżej Użytkownik wprowadza za pośrednictwem Aplikacji.

4. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia danych, o których mowa w pkt. III 2. f-i za pośrednictwem Aplikacji, poprzez zeskanowanie kodu AZTEC (QR) znajdującego się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

5. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji Urządzenia mobilnego:

a) aktywne połączenie internetowe,

b) aktywna usługa GPS.

IV.KORZYSTANIE Z APLIKACJI I USŁUG.

1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób:

a) zgodny z prawem, w tym z niniejszym Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego,

b) niezakłócający funkcjonowania Aplikacji,

c) nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy i Operatora,

d) mieszczący się w zakresie dozwolonego użytku.

2. Aplikacja umożliwia korzystanie z następujących funkcji:

a) nawiązania kontaktu z Konsultantem FCO, w celu uzyskania informacji o lokalizacji serwisów samochodowych, w których może zostać wykonana Usługa serwisowa w oczekiwanym przez Użytkownika zakresie oraz o warunkach jej wykonania,

b) odebrania informacji o ofercie serwisów mogących wykonać Usługę serwisową, z podaniem terminu wykonania oraz ceny Usługi serwisowej,

c) zatwierdzenia wyboru Serwisu samochodowego,

d) zaakceptowania terminu i ceny Usługi serwisowej,

e) odebrania potwierdzenia Serwisu samochodowego o przyjęciu do wykonania zamówionej przez Usługodawcę w imieniu Użytkownika Usługi serwisowej,

f) wprowadzania ewentualnych zmian w zakresie przedmiotu zamówienia, terminu wykonania Usługi serwisowej oraz jej ceny,

g) akceptowania zmian, w tym dotyczących ustalenia Ceny końcowej Usługi serwisowej,

h) anulowania zamówienia, w razie niezaakceptowania Ceny końcowej przez Użytkownika,

i)nawigowania Użytkownika do wybranego Serwisu samochodowego,

j) potwierdzenia wykonania Usługi serwisowej i odbioru pojazdu z Serwisu samochodowego przez Użytkownika,

k) przełączania do bramki płatniczej operatora i dokonania Transakcji za Usługi serwisowe,

l) wystawiania przez Usługodawcę elektronicznych faktur w związku z dokonanymi Usługami serwisowymi oraz przesyłania ich na adres e-mail podany w procesie rejestracji Użytkownika,

ł) podglądu listy Usług serwisowych wykonanych przy użyciu Aplikacji,

m) aktualizacji danych Użytkownika,

n) wyświetlania i przeglądania informacji o ofertach, promocjach, produktach lub usługach ProfiAuto, przeglądania i korzystania z kuponów promocyjnych udostępnionych przez ProfiAuto,

o) wyszukiwania serwisów ProfiAuto na mapie,

p) nawigowania Użytkownika do wybranego serwisu ProfiAuto.

3. Potwierdzenie przez Użytkownika ceny Usługi serwisowej skutkuje zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem samochodowym umowy na wykonanie Usługi serwisowej, obligujące Użytkownika do dokonania płatności w wysokości zaakceptowanej ceny Usługi serwisowej.

4. Potwierdzenie przez Serwis samochodowy przyjęcia do wykonania zamówienia Użytkownika na ustalonych z Użytkownikiem warunkach, skutkuje zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem samochodowym umowy na wykonanie Usługi serwisowej.

5. Potwierdzeniem dokonania przez Użytkownika zapłaty Ceny końcowej jest faktura wystawiona przez Usługodawcę i wysłana na adres poczty e-mail wskazany przy rejestracji Użytkownika.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w pojeździe Użytkownika przy wykonywaniu Usługi serwisowej przez Serwis samochodowy.

7. Serwis samochodowy udziela gwarancji na wykonane przez siebie usługi.

V.PŁATNOŚCI.

1. Obsługa płatności w zakresie Transakcji jest realizowana przez Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod pocztowy: 81- 718, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym).

2. Płatności za wykonane Usługi i Usługi serwisowe można zrealizować przy użyciu zarejestrowanych kart płatniczych (Visa, Visa Electron lub Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro) z uruchomionymi limitami na płatności internetowe, Pay by link, uruchomionej usługi Apple Pay, Google Pay, Blik lub Szybkie przelewy.

3. W przypadku korzystania przez Użytkownika w Aplikacji z metody płatności w postaci Karty, w celu płatności za wykonane przez Serwis samochodowy Usługi serwisowej, Użytkownik zobowiązany jest do podania danych Karty takich jak numer Karty, data ważności Karty, kod CVV.

4. Podmiotem świadczącym usługi związane z dostarczaniem, rozliczaniem i prawidłowym procesowaniem płatności kartą płatniczą w ramach Transakcji – jako podwykonawca jest Blue Media S.A.

5. Odpowiedzialność za prawidłową realizację płatności i zgodność z obowiązującymi w tym zakresie standardami bezpieczeństwa ponosi Blue Media S.A.

6. Transakcje w zakresie płatności kartą płatniczą są przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi regulaminami Blue Media S.A.

VI.ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA.

1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji zapewniając poprawność jej działania.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności:

a) za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji,

b) za funkcjonowanie Urządzeń mobilnych Użytkownika,

c) za szkody wynikłe na skutek braku dostępu do Aplikacji, będącego następstwem siły wyższej,

d) za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas procedury uzyskania dostępu do Aplikacji lub podczas korzystania z Aplikacji,

e) za utratę przez Użytkownika danych, w przypadku gdy do ich utraty doszło w wyniku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa,

f) za szkody i utracone korzyści będące skutkiem naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich,

g) za usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.

3. Operator zastrzega sobie prawo do okresowego przeprowadzania prac modernizacyjnych, konserwacyjnych i dokonywania aktualizacji systemów umożliwiających realizację Usług i Usług serwisowych objętych niniejszym Regulaminem, które mogą spowodować ograniczenia w korzystaniu z Aplikacji.

4. Operator zapewnia Użytkownikowi konsultacje dotyczące korzystania z Aplikacji w dniach i godzinach wskazanych w pkt. I 3. Regulaminu.

5. Użytkownik akceptuje fakt, że dokładność generowanych przez Aplikację lub dostępnych w Aplikacji danych może zależeć od treści, charakteru lub rodzaju danych wprowadzonych przez Użytkownika do Aplikacji.

VII.POLITYKA PRYWATNOŚCI – DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA.

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, przy przetwarzaniu danych w związku z korzystaniem z Aplikacji, jest Operator (Właściciel Aplikacji).

2. Dane osobowe oznaczają informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji Użytkownika. Obejmują one imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane dotyczące pojazdu.

3. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane na podstawie ustawy z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z póżn. zm.) oraz ustawy o z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

4. Dane osobowe Użytkownika pozyskiwane podczas rejestracji konta obejmują: imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu. Dane te są niezbędne dla celów identyfikacji Użytkownika, jego weryfikacji, obsługi zleceń naprawy pojazdu, a także do powiadomień dotyczących stanu zlecenia.

5. Podstawowe dane pojazdu wprowadzane są przez Użytkownika do Aplikacji na etapie dodawania pojazdu do konta kierowcy i są niezbędna dla wyceny naprawy przez serwis, identyfikacji pojazdu w serwisie, sporządzania dokumentacji naprawy pojazdu i historii pojazdu klienta.

6. Rozszerzone dane pojazdu pozyskiwane są poprzez import danych z zewnętrznych serwisów w celu wglądu w historię pojazdu oraz przekazywanie Użytkownikowi notyfikacji o upływie terminu ważności przeglądu bądź ubezpieczenia. Rozszerzone dane pojazdu pozyskiwane są opcjonalnie, wyłącznie za zgodą Użytkownika.

7. W przypadku płatności dokonywanej poprzez Aplikację niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych do sporządzenia faktury VAT w celu rejestracji transakcji za usługę naprawy w systemie płatności oraz do wystawienia dokumentu potwierdzającego wykonanie i zapłatę za usługę.

8. W Przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika możliwe jest sprawdzenie przez Aplikację lokalizacji Urządzenia mobilnego wyłącznie w celu wskazania najbliższego Serwisu. Dane dotyczące lokalizacji Urządzenia mobilnego nie są przechowywane ani archiwizowane.

9. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez cały okres korzystania przez Użytkownika z Aplikacji oraz do momentu pisemnego zgłoszenia wniosku o usunięcie jego danych oraz przez okres 5 lat od ich wprowadzenia do Aplikacji, co jest uzasadnione obowiązującymi Operatora przepisami prawa. Okres przetwarzania danych może być dalej przedłużony wyłącznie w przypadku i zakresie, w jakim wymagać tego będą przepisy prawa.

10. Po zakończeniu okresu przetwarzania dane osobowe Użytkownika są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

11. Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:

a) prawo dostępu do danych,

b) prawo sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, co może oznaczać brak możliwości dalszego korzystania z Aplikacji,

d) prawo do przenoszenia danych,

e) prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,

f) prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w granicach dozwolonych prawem, w tym podmiotom świadczącym usługi akceptacji i rozliczania transakcji bezgotówkowych, fakturowania należności doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji, dostawcom usług.

13. Administratorem danych osobowych Użytkownika zbieranych za pomocą Aplikacji takich jak imię, nazwisko, numer karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz kodów CVV karty płatniczej, przetwarzanych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji płatności w ramach Transakcji oraz rozpoznawania reklamacji dotyczących płatności w ramach Transakcji jest Blue Media spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod pocztowy: 81- 718, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym).

14. W zakresie przetwarzania danych osobowych w Aplikacji Użytkownik może kontaktować się z Operatorem pod adresem e-mail: iod@moto-profil.pl.

VIII.REKLAMACJE.

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym korzystania z Aplikacji.

2. Reklamacje należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej aplikacja@profiauto.pl.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

a) Imię i nazwisko Użytkownika,

b) adres poczty elektronicznej Użytkownika,

c) przedmiot reklamacji,

d) okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Operator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od  otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji, a następnie do poinformowania Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia.

5. Reklamacje dotyczące płatności za Usługi serwisowe rozpatruje wydawca karty płatniczej wykorzystanej przez Użytkownika do dokonania płatności, której dotyczy reklamacja. Reklamacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik zgłasza bezpośrednio do wydawcy karty płatniczej wykorzystanej do realizacji Transakcji.

IX.ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU.

1. W przypadku zmiany Regulaminu, zmiany obowiązują od momentu umieszczenia ich w Aplikacji.

2. W przypadku gdy do zmiany Regulaminu dojdzie w czasie wykonywania przez Serwis samochodowy Usługi serwisowej, Użytkownik akceptując kontynuowanie Usługi serwisowej, dokonuje akceptacji zmiany Regulaminu.

3. Dostęp do wersji aktualnie obowiązującego Regulaminu Operator zapewnia bezpośrednio w Aplikacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 10.05.2022 r.

ProfiAuto Serwis ProfiAuto PAY MOTO Flota
Blue Media VISA MasterCard Blik